قسمت ۲۱
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.

ثبت نام در خبرنامه