قسمت۱- روز میلاد حضرت باب

چشمه‌های نجات
قسمت۱- روز میلاد حضرت باب
مهر ۲۷, ۱۳۹۹
به مناسبت میلاد حضرت باب سه نمایش کوتاه رادیویی تهیه شده که اولی مربوط به زمان کودکی ایشان است که آن حضرت را روانه مکتب می کنند ولی معلم مکتب درمقابل این طفل، احساس عجز می نماید. دومی گفتگوی دو دایی ایشان است که یکی به حضرت باب ایمان آورده ودیگری باور ندارد که خواهر زاده اش قائم موعود باشد. سومی مربوط به دوران جوانی ایشان است که در بوشهر تجارت می کردند ودر مقابل رسوم ناپسند که عرف شده بود مثل دبه کردن، مقاومت می فرمودند.
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه