جوان و فضای مجازی

Program Picture

میزگرد جوان

جوان و فضای مجازی
۰۵ آبان ۱۳۹۹

فضای مجازی یکی از بزرگ‌ترین اکتشافات بشر می‌باشد که زمان و مکان را درنوردیده است. در این قسمت، فضای مجازی و تاثیرات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شود که تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر جوانان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه