Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

اهمیت مشورت
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

پیشرفت تمدن بشری مدیون مشورت است. جوامعی که از یک ذهن قوی جمعی برخوردار هستند و در آنها فرایند مشورت جریان دارد در مقابله با تغییرات می‌توانند عملکرد مناسب‌تری داشته باشند. چگونه می‌توان ذهن جمعی را تقویت نمود؟ چگونه می‌توان جامعه را از گزند پیروی از مدهای بی حاصل و مضر باز داشت؟ در این برنامه در ضمن مرور نقش مشورت در تاریخ تمدن بشری در خدمت جناب پویا موحد هستیم تا به این سوالات پاسخ دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه