قسمت ۱۶
دی ۱۸, ۱۳۹۹

در آغاز بیانی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی و بعد چند مناجات از حضرت عبدالبهاء، جانشین حضرت بهاءالله و مبین آثار بهائی را می‌شنوید. این مناجات‌ها مخصوص کودکان هستند.

ثبت نام در خبرنامه