آیه‌های ملکوت
قسمت۱۶
دی ۱۸, ۱۳۹۹

در آغاز بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و بعد چند مناجات از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله و مبین آثار بهائی را می شنوید. این مناجات‌ها مخصوص کودکان هستند.

ثبت نام در خبرنامه