Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

سکون و آرامش
۲۰ آبان ۱۳۹۹

زندگی ماشینی، بیشتر ما را به افرادی عجول و ناآرام تبدیل کرده است. نداشتن سکون و آرامش باعث می‌شود ما به بسیاری از جنبه‌های یک موضوع توجه نکنیم و به قولی به شکل افراطی، هدف محور شویم. این آفتی است که باید بدانیم چگونه در کار گروهی و مشورت، از آن بر حذر باشیم. خانم دکتر فرشته بتل در این برنامه به ما کمک خواهند کرد که چگونه بتوانیم به آرامش و سکون برسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه