Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

گذشت از نفع شخصی
۲۲ مهر ۱۳۹۹

یک مشورت خوب و موثر بر اساس همکاری و نفع همگانی شکل می‌گیرد. اما گاه انتخاب میان نفع شخصی و نفع جمعی کار آسانی نیست و باید بینش‌ها و صفات به خصوصی برای انجام این کار کسب کنیم. در این برنامه در ارتباط با اهمیت توجه به نفع جمعی در امور، از نظرات آقای دکتر هوشمند بدیعی بهره خواهیم برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه