قدرت روحانیّون

قدرت روحانیّون
بهمن ۱۰, ۱۳۹۴

آیا رساله مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟

ثبت نام در خبرنامه