قدرت روحانیّون

Program Picture
قدرت روحانیّون
۱۰ بهمن ۱۳۹۴

آیا رساله مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه