قاب زندگی

Program picture

قاب زندگی

برنامه قاب زندگی در مورد تربیت در خانواده‌هاست. اینکه هر کدام از ما در منزل خودمان و در گذشته، چگونه و با چه اصول تربیتی بزرگ شده‌ایم و امروزه چقدر از اصولی که با آن‌ها بزرگ شده‌ایم، در تربیت فرزندانمان استفاده می‌کنیم و چقدر بر اساس شرایط دنیای امروز آن ها را تغییر می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه