فلورانس نایتینگل

فلورانس نایتینگل
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

فلورانس نایتینگل، پرستار و ریاضیدان و آماردان بزرگ انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن.

ثبت نام در خبرنامه