فقر فرهنگی
مهر ۸, ۱۴۰۰

ما اصرار زیادی داریم هی خبرنگار بفرستیم در مورد موضوعمون تحقیق میدانی کنه. این شما و این گزارشگر بعدیمون و فقر فرهنگی.

ثبت نام در خبرنامه