فقره چهل و یکم
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

ای فرزند کنیز من

اگر سلطنت باقی بینی البته به کمال جد، از ملک فانی درگذری ولکن ستر آن را حکمت‌هاست و جلوه‌ این را رمزها. جز افئده‌ پاک ادراک ننماید.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه