فقره چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
فقره چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی
آذر ۳۰, ۱۳۹۹
در سطر سيم از اسطر قدس که در لوح ياقوتی از قلم خفی ثبت شده اين است ای برادران با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا دل برداريد. به عزت افتخار منمائيد و از ذلت ننگ مداريد. قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمايم.

ثبت نام در خبرنامه