Program Picture
فقره چهارم
دی ۲۹, ۱۳۹۸

ای پسر انصاف

کدام عاشق که جز در وطن معشوق محلّ گیرد و کدام طالب که بی‌مطلوب راحت جوید؟ عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق. صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدّس. از صد هزار جان درگذرند و به کوی جانان شتابند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه