قسمت ۱۷ – فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۷ – فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

ای دوستان

به جمال فانی از جمال باقی مگذرید و به خاکدان ترابی دل مبندید.

فقره چهاردهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه