قسمت ۸ – فقره‌ پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۸ – فقره‌ پنجم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۶, ۱۳۹۸

ای پسر خاک

به راستی می‌گویم غافل‌ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوق جوید. بگو ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.

فقره پنجم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه