فقره پنجاه و چهارم
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

ای اغنیای ارض

فقرا امانت منند در میان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

ثبت نام در خبرنامه