فقره پنجاه و چهارم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه و چهارم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
ای اغنیای ارض. فقرا امانت منند در ميان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و به راحت نفس خود تمام نپردازيد.

ثبت نام در خبرنامه