فقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

ای فرزند هوی از آلایش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی

ثبت نام در خبرنامه