فقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
ای فرزند هوی از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عين فنا بياشامی

ثبت نام در خبرنامه