Program Picture
فقره پنجاه و نهم
فروردین ۸, ۱۴۰۰

ای غافلان

گمان مبرید که اسرار قلوب مستور است بلکه به‌ یقین بدانید که به خط جلی مسطور گشته و در پیشگاه حضور، مشهود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه