فقره پنجاه و ششم
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

ای پسر من

صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من أراد ان یأنس مع اللّه فلیأنس مع احبّائه و من أراد ان یسمع کلام اللّه فلیسمع کلمات اصفیائه.

ثبت نام در خبرنامه