فقره پنجاه و ششم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه و ششم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

ای پسر من، صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من أراد ان یأنس مع اللّه فلیأنس مع احبّائه و من أراد ان یسمع کلام اللّه فلیسمع کلمات اصفیائه

ثبت نام در خبرنامه