فقره پنجاه و هفتم
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

زینهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگیر و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید.

ثبت نام در خبرنامه