فقره پنجاه وهفتم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه وهفتم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

زینهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگیر و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید

ثبت نام در خبرنامه