کلمات مکنونه فارسی – فقره پنجاه وهشتم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره پنجاه وهشتم
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹

ای پسر کنیز من اگر فیض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو. زیرا که ابرار، جام باقی از کف ساقی خلد نوشیده‌اند و قلب مردگان را چون صبح صادق، زنده و منیر و روشن نمایند.

ثبت نام در خبرنامه