کلمات مکنونه فارسی – فقره پنجاه ونهم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره پنجاه ونهم
فروردین ۸, ۱۴۰۰

ای غافلان گمان مبرید که اسرار قلوب مستور است بلکه به‌ یقین بدانید که به خط جلی مسطور گشته و در پیشگاه حضور، مشهود.

ثبت نام در خبرنامه