فقره هفدهم
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

ای همگنان

ابواب لا مکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانی محروم مانده‌اند الا قلیلی و از آن قلیل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قلیلی.

ثبت نام در خبرنامه