فقره هفتاد و نهم
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰

ای پسر هوی تا کی در هوای نفسانی طیران نمائی پر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شیطانی شانه مرحمت فرمودم تا گیسوی مشکینم شانه نمایی، نه گلویم بخراشی.

ثبت نام در خبرنامه