فقره هفتاد و ششم
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

ای فرزند کنیز من لازال هدایت به اقوال بوده و این زمان به افعال گشته. یعنی باید جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر شود چه که در اقوال، کل شریکند ولکن افعال پاک و مقدس مخصوص دوستان ماست. پس به جان سعی نمائید تا به افعال از جمیع ناس ممتاز شوید کذلک نصحناکم فی لوح قدس منیر.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه