فقره هفتاد و سوم
مرداد ۳, ۱۴۰۰

ای دوست من تو شمس سماء قدس منی خود را به کسوف دنیا میالای حجاب غفلت را خرق کن تا بی‌پرده و حجاب از خلف سحاب به درآئی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارائی.

ثبت نام در خبرنامه