فقره هفتاد و دوم
تیر ۲۷, ۱۴۰۰

ای بندهٴ من مثل تو مثل سیف پرجوهریست که در غلاف تیره پنهان باشد و باین سبب قدر آن بر جوهریان مستور ماند پس از غلاف نفس و هوی بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه