فقره نهم
اسفند ۴, ۱۳۹۸

ای سایه‌ نابود

از مدارج ذل وهم بگذر و به معارج عز یقین اندرا. چشم حق بگشا تا جمال مبین بینی و تبارک اللّه احسن الخالقین گویی.

ثبت نام در خبرنامه