قسمت ۱۲ – فقره‌ نهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۲ – فقره‌ نهم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۴, ۱۳۹۸

ای سایه‌ نابود

از مدارج ذل وهم بگذر و به معارج عز یقین اندرا. چشم حق بگشا تا جمال مبین بینی و تبارک اللّه احسن الخالقین گویی.

فقره نهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه