قسمت ۹ – فقره‌ ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۹ – فقره‌ ششم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۱۳, ۱۳۹۸

ای پسران ارض

به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود.

فقره ششم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه