فقره سی و هشتم
مهر ۱۳, ۱۳۹۹

ای پسر روح

قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام.

ثبت نام در خبرنامه