فقره دوازدهم
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

ای صاحب دو چشم

چشمی بربند و چشمی برگشا. بربند یعنی از عالم و عالمیان، برگشا یعنی به جمال قدس جانان.

ثبت نام در خبرنامه