دوستان پویا
فصل ۱ – قسمت ۱
بهمن ۱۱, ۱۳۹۹
من و ما: در این بخش، پویا، نگار، شیدا و فرشاد در انجام کار به صورت فردی و گروهی تردیدهایی دارند و معایب، مزایا و کاربرد هر روش را مرور می‌کنند.
قسمت های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه