فصل ۱ – قسمت ۱
بهمن ۱۱, ۱۳۹۹

من و ما: در این بخش، پویا، نگار، شیدا و فرشاد در انجام کار به صورت فردی و گروهی تردیدهایی دارند و معایب، مزایا و کاربرد هر روش را مرور می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه