Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نمایشگاهی به یاد دختران شیراز

۰۷ تیر ۱۳۹۷

رفیع خوشبین طراح جوان بهائی که ساکن آمریکاست، با الهام از سرنوشت دختران و زنان بهائی که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران اعدام شدند، لباس‌هایی را طراحی کرده است. با هم به دیدن این نمایشگاه می‌رویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه