Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

آیا مکانیزم‌های انتخاباتی بدون نقص هستند؟

۰۴ مرداد ۱۳۹۷

از سویدا معانی، کارشناس حقوق بین الملل، پرسیدیم ما به عنوان کسانی که رهبران جهانی را برای جوامع خود انتخاب می‌کنیم، باید به چه نکات و مواردی توجه کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه