Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نقش رسانه‌ در فرهنگ‌سازی

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

از اردوان روزبه پرسیدیم که چگونه رسانه‌های امروزی می‌توانند در فرهنگ‌سازی نقش داشته باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه