Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

چالش حفظ زبان و حقوق اقوام – بخش ۲

۰۸ تیر ۱۳۹۶

از شاهد علوی پرسیدیم وضعیت ایران از نظر توسعه زبان‌ها و فرهنگ‌های قومی چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه