Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

حقوق اقلیت‌ها و ارتباط آن‌ با جامعه مدنی

۱۵ تیر ۱۳۹۶

از شاهد علوی پرسیدیم در جامعه‌ای که از اقوام و گروه‌های متفاوت تشکیل شده چه نوع سیستمی‌ میتواند تضمین‌کننده حقوق افراد باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه