Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

رسانه‌ بی‌طرف

۱۳ آبان ۱۳۹۵

از کامبیز توانا پرسیدیم آیا رسانه‌ اساساً می‌تواند بی‌طرف باشد؟ و اگر این طور است با چه چالش‌هایی روبرو است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه