Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

حق مهاجرت

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

از اردوان روزبه پرسیدیم که آیا حق مهاجرت یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ است یا صرفا یک امتیاز محسوب می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه