Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

حق دسترسی‌ به آموزش عالی‌

۳۰ دی ۱۳۹۵

حق دسترسی‌ به آموزش عالی‌ یکی‌ از اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ است. کمپین تحصیل جرم نیست تلاش می‌کند این حق اولیه را به دانشجویان بهائی ایران باز گرداند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه