Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

تبعیض و بیگانه‌ستیزی در جهان امروز

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با خانم دکتر کیوان گئولا و از ایشون پرسیدیم در جهان امروز چه عواملی در جدایی ما از هم و رواج بیگانه‌ستیزی نقش دارند؟ و چطور می‌توان این دیوار را فرو ریخت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه