Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

فعالیت‌های جامعه بهائی در استونی

۳۰ فروردین ۱۳۹۷

از خانم رویا وجدانی پرسیدیم که بهائیان چگونه به پیشرفت جامعه استونی کمک می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه