Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

رهبران جهان چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

از سویدا معانی، کارشناس حقوق بین الملل، پرسیدیم که رهبران جهان بایستی چه خصوصیات اخلاقی داشته باشند تا بتوانیم به روند دستیابی به صلحی پایدار امیدوار بمانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه