Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نقش شهروندان در دموکراسی‌

۰۹ شهریور ۱۳۹۶

از احسان عابدی پرسیدیم که در یک دموکراسی‌ پویا شهروندان چه نقش و یا مسئولیتی بر عهده دارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه