Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نقش رسانه در تحکیم دموکراسی

۰۲ آذر ۱۳۹۶

از آقای احسان عابدی پرسیدیم که رسانه مستقل چه نقشی‌ در تحکیم یک دموکراسی‌ دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه